Dzi mamy: niedziel, 14-07-2024, a do koca roku pozostao: 171 dni,

  Strona główna
  Status prawny
  Tryb działania Spółki
  Działalnosć i usługi
  Władze i organizacja Spółki
  Struktura własnościowa
  Numery kont bankowych
  Rejestry, ewidencje i archiwa
  Załatwianie spraw
  Godziny pracy
 
  Nabór na stanowiska pracy
  Informacje o przetargach
  Informacje o konkursie ofert
  Sprzedaż / Najem nieruchomości
  Ogłoszenia i komunikaty
  Wydarzenia
  Informacje techniczne/ostrzeżenia
  PROGRAM MIESZKANIE NA START
  REWITALIZACJA MIASTA PIŁY
  Informacje dla przyszłych najemców
 
  Zasady Ochrony Danych Osobowych
  Udostępnianie danych
  Instrukcja obsługi BIP
  Deklaracja dostępności
  Rejestr zmian
  Redakcja
  Kontakt
INFORMACJE DLA PRZYSZŁYCH NAJEMCÓW
Kwalifikacje przyszłych najemców

1. Podstawą do ubiegania się o najem lokalu mieszkalnego z zasobu Towarzystwa jest złożenie wniosku o jego wynajęcie na obowiązującym druku.

2. Zarząd Towarzystwa podaje do publicznej wiadomości informację o terminie i miejscu składania wniosków o najem mieszkania z zasobu Towarzystwa.

3. Wnioski o wynajęcie mieszkania z zasobu Towarzystwa składane są w siedzibie Pilskiego TBS i rozpatrywane przez 3 – osobową Komisję powoływaną każdorazowo przez Zgromadzenie Wspólników.

4. Komisja kwalifikuje wnioski biorąc pod uwagę:
 • warunki mieszkaniowe wnioskodawcy (w szczególności wskaźnik przegęszczenia),
 • sytuację materialną wnioskodawcy (w szczególności nie zaleganie z zapłatą czynszu i opłat niezależnych, wysokość osiągniętych dochodów itp.),
 • w szczególnych przypadkach – opinii zarządcy o przestrzeganiu porządku domowego i warunków umowy najmu,
 • informacji zarządcy zasobu gminnego o kolejności budynków zakwalifikowanych do rozbiórki.
5. Zgodnie z § 3 regulaminu wynajmowania mieszkań Towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny wyłącznie osobie fizycznej, jeżeli:
 • osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie miasta Piły,
 • dochód gospodarstwa domowego(maksymalny dochód)), w dniu zawarcia umowy najmu, nie przekracza 1.5 ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie wielkopolskim,więcej niż:
  • 5% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
  • 55% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
  • o dalsze 35% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.
 • dochód gospodarstwa domowego (minimalny dochód), w dniu zawarcia umowy najmu, nie jest niższy od kwoty:
  • 200% najniższej emerytury w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
  • 300% najniższej emerytury w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
  • 300% najniższej emerytury powiększonej o 30% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym trzy lub więcej osobowym.

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w województwie wielkopolskim obowiązujące od 01 marca 2024r.wynosi:5.789,84 zł.

Najniższa emerytura (od 01 marca 2024r.) wynosi: 1.780,96 zł.
Kryteria finansowe, brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o przydział mieszkania w zasobach Pilskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Liczba osób zgłoszonych
do zameldowania
Minimalny dochód*
Maksymalny dochód*
1
3.561,92zł
9.119,00zł
2
5.342,88zł
13.461,38zł
3
5.877,17zł
16.501,04zł
4
6.411,46zł
19.540,71zł
5
6.945,74zł
22.580,38zł
6
7.480,03zł
25.620,04zł
7
8.014,32zł
28.659,71zł

* za dochód uważa się wszelkie przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

6. Po przeprowadzeniu procedury kwalifikacyjnej, zgodnie z kryteriami, Komisja sporządza projekt listy podstawowej osób zakwalifikowanych do wynajmowania mieszkań z zasobu Towarzystwa oraz listę rezerwową.


Partycypacja w kosztach budowy i kaucja mieszkaniowa

 1. Przyszły najemca zawiera z Towarzystwem umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego w wysokości ok. 30% kosztów budowy.
 2. Przyszły najemca zobowiązany jest do wniesienia kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu, istniejących w dniu opróżnienia lokalu, w wysokości określonej aktualnie obowiązującymi przepisami.
 3. W przypadku zakończenia najmu i opróżnienia lokalu:
  • kwota partycypacji podlega zwrotowi najemcy nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu w wysokości określonej aktualnie obowiązującymi przepisami.
  • kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu po odtrąceniu należności wynajmującego z tytułu najmu.


Minimalna powierzchnia mieszkań dla zasiedlenia początkowego oraz wysokość partycypacji i kaucji

Budynek przy ul. Kochanowskiego, Wyszyńskiego, Prusa
Liczba osób
w gospodarstwie
domowym
Minimalna
powierzchnia
Przykładowa
partycypacja
Przykładowa
kaucja
1
25m2
ok. 9.106,00zł
ok. 2.700,00zł
2
32m2
ok. 11.656,00zł
ok. 3.456,00zł
3
44m2
ok. 16.026,00zł
ok. 4.752,00zł
4
52m2
ok. 18.940,00zł
ok. 5.616,00zł
5
63m2
ok. 22.947,00zł
ok. 6.804,00zł
6 i więcej
69m2
ok. 25.132,00zł
ok. 7.452,00zł


Budynek przy ul. Chojnickiej
Liczba osób
w gospodarstwie
domowym
Minimalna
powierzchnia
Przykładowa
partycypacja
Przykładowa
kaucja
1
25m2
ok. 9.324,00zł
ok. 2.700,00zł
2
32m2
ok. 11.935,00zł
ok. 3.456,00zł
3
44m2
ok. 16.411,00zł
ok. 4.752,00zł
4
52m2
ok. 19.394,00zł
ok. 5.616,00zł
5
63m2
ok. 23.497,00zł
ok. 6.804,00zł
6 i więcej
69m2
ok. 25.735,00zł
ok. 7.452,00zł


Budynek przy ul. Konopnickiej
Liczba osób
w gospodarstwie
domowym
Minimalna
powierzchnia
Przykładowa
partycypacja
Przykładowa
kaucja
1
25m2
ok. 9.000,00zł
ok. 2.700,00zł
2
32m2
ok. 11.520,00zł
ok. 3.456,00zł
3
44m2
ok. 15.840,00zł
ok. 4.752,00zł
4
52m2
ok. 18.720,00zł
ok. 5.616,00zł
5
63m2
ok. 22.680,00zł
ok. 6.804,00zł
6 i więcej
69m2
ok. 24.840,00zł
ok. 7.452,00zł


Budynki - Osiedle "Zielona Dolina"
Liczba osób
w gospodarstwie
domowym
Minimalna
powierzchnia
Przykładowa
partycypacja
Przykładowa
kaucja
1
25m2
ok. 8.250,00zł
ok. 2.700,00zł
2
32m2
ok. 10.560,00zł
ok. 3.456,00zł
3
44m2
ok. 14.520,00zł
ok. 4.752,00zł
4
52m2
ok. 17.160,00zł
ok. 5.616,00zł
5
63m2
ok. 20.790,00zł
ok. 6.804,00zł
6 i więcej
69m2
ok. 22.770,00zł
ok. 7.452,00zł


Budynki pokoszarowe przy ul. Andersa
Liczba osób
w gospodarstwie
domowym
Minimalna
powierzchnia
Przykładowa
partycypacja
Przykładowa
kaucja
1
25m2
ok. 8.250,00zł
ok. 2.700,00zł
2
32m2
ok. 10.560,00zł
ok. 3.456,00zł
3
44m2
ok. 14.520,00zł
ok. 4.752,00zł
4
52m2
ok. 17.160,00zł
ok. 5.616,00zł
5
63m2
ok. 20.790,00zł
ok. 6.804,00zł
6 i więcej
69m2
ok. 22.770,00zł
ok. 7.452,00zł


Budynek przy ul. Andersa 2
Liczba osób
w gospodarstwie
domowym
Minimalna
powierzchnia
Przykładowa
partycypacja
Przykładowa
kaucja
1
25m2
ok. 27.728,00zł
ok. 2.700,00zł
2
32m2
ok. 35.491,00zł
ok. 3.456,00zł
3
44m2
ok. 48.800,00zł
ok. 4.752,00zł
4
52m2
ok. 57.673,00zł
ok. 5.616,00zł
5
63m2
ok. 69.873,00zł
ok. 6.804,00zł
6 i więcej
69m2
ok. 76.528,00zł
ok. 7.452,00zł


Budynki przy ul. Andersa 9 i 11
Liczba osób
w gospodarstwie
domowym
Minimalna
powierzchnia
Przykładowa
partycypacja
Przykładowa
kaucja
1
25m2
ok. 27.639,00zł
ok. 2.700,00zł
2
32m2
ok. 35.377,00zł
ok. 3.456,00zł
3
44m2
ok. 48.644,00zł
ok. 4.752,00zł
4
52m2
ok. 57.488,00zł
ok. 5.616,00zł
5
63m2
ok. 69.649,00zł
ok. 6.804,00zł
6 i więcej
69m2
ok. 76.283,00zł
ok. 7.452.00złPOBIERZ - druk wniosku o najem mieszkania z zasobu Pilskiego TBS Sp. z o.o.


Data ostatniej aktualizacji: 02.07.2024r.
Wprowadzajacy zmiany: Sławomir Żebrowski, osoba odpowiedzialna za tresci: Sławomir Żebrowski
   do góry       do góry