Dzi mamy: niedziel, 14-07-2024, a do koca roku pozostao: 171 dni,

  Strona główna
  Status prawny
  Tryb działania Spółki
  Działalnosć i usługi
  Władze i organizacja Spółki
  Struktura własnościowa
  Numery kont bankowych
  Rejestry, ewidencje i archiwa
  Załatwianie spraw
  Godziny pracy
 
  Nabór na stanowiska pracy
  Informacje o przetargach
  Informacje o konkursie ofert
  Sprzedaż / Najem nieruchomości
  Ogłoszenia i komunikaty
  Wydarzenia
  Informacje techniczne/ostrzeżenia
  PROGRAM MIESZKANIE NA START
  REWITALIZACJA MIASTA PIŁY
  Informacje dla przyszłych najemców
 
  Zasady Ochrony Danych Osobowych
  Udostępnianie danych
  Instrukcja obsługi BIP
  Deklaracja dostępności
  Rejestr zmian
  Redakcja
  Kontakt
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.pilskietbs.pl

Data publikacji strony internetowej: 22.09.2006r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 29.03.2024r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów: Stosownie do art. 3 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, niedostępne są pliki:

1. multimediów nadawanych na żywo;
2. multimediów opublikowanych przed dniem 23 września 2020 r.;
3. dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych, dokumentów utworzonych w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r., chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego;
4. treści będących w posiadaniu podmiotu publicznego:
1. które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte, albo
2. których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony;
5. treści prezentowanych w intranecie lub ekstranecie, opublikowanych przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawanych od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji;
6. treści niewykorzystywanych do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 29.03.2024r.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 29.03.2024r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz korzystając z automatycznego dostępnego narzędzia do oceny strony: Test- European Internet Inclusion Initiative http://checkers.eiii.eu.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Wszelkie problemy związane z dostępnością niniejszej strony internetowej należy zgłaszać Koordynatorowi do spraw dostępności – Agnieszka Stolarek za pomocą następujących kanałów komunikacyjnych:

1. telefonicznie pod numerem telefonu 67 349-00-48 wew.35,
2. za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość email na adres techniczny@pilskietbs.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej oraz ich elementów niedostępnych cyfrowo. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .


Dostępność architektoniczna

Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. zlokalizowane jest w budynku przy ul. Sikorskiego 82a, 64-920 Piła. Jest to budynek 2 kondygnacyjny. Komunikacja zewnętrzna – szerokość dojść, dojazdu do budynku nie budzi zastrzeżeń, Do budynku najłatwiej dotrzeć od strony ul. Sikorskiego, Kilińskiego ,Śródmiejskiej i Staromiejskiej. W tych okolicach znajdują się przystanki autobusowe komunikacji miejskiej. Dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim nie powinno być problemów z dojazdem do siedziby spółki. Ulice o nawierzchni asfaltowej a chodniki wykonane z płyt chodnikowych lub polbruku. Przy przejściach dla pieszych obniżone krawężniki. Przed budynkiem wyznaczone są miejsca parkingowe ogólnodostępne. Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Sikorskiego, do wejścia głównego prowadza 2 stopnie schodowe i spocznik, drzwi budynku otwierają się na zewnątrz. Po lewej stronie znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózku. Po prawej stronie po wejściu do budynku usytuowany jest punk obsługi interesanta oraz znajduje się tablica informacyjna z rozkładem działów z numerami pomieszczeń biurowych. Po lewej i prawej stronie korytarza na parterze znajdują się pomieszczenia biurowe. Na piętro do sekretariatu oraz pozostałych pomieszczeń biurowych prowadzi klatka schodowa ze spocznikiem na półpiętrze, po jednej stronie zamontowano poręcz. Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku, (posadzki znacznie ciemniejsze niż powierzchnia ścian). Oświetlenie jest równomierne w obrębie całego obiektu. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajll’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Do budynku i wszystkich pomieszczeń biurowych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.


Informacje dodatkowe

Pracownicy spółki dokładają wszelkich starań, aby zapewnić wysoki poziom dostępności cyfrowej udostępnianych na stronie internetowej materiałów, jeśli jednak mają Państwo propozycje, które ułatwią korzystanie z serwisu internetowego osobom z niepełnosprawnościami, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem techniczny@pilskietbs.pl




Deklaracja dostępności - PDF
Data ostatniej aktualizacji: 02.07.2024r.
Wprowadzajacy zmiany: Sławomir Żebrowski, osoba odpowiedzialna za tresci: Sławomir Żebrowski
   do góry       do góry